Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2018

"Tych, co mówią 'dla mnie muzyka nie znaczy nic' uważam za przekreślonych, nie mam ochoty na kontynuację; to coś nadzwyczaj poważnego, gdyż muzyka właśnie dosięga tego, co w każdym najintymniej skryte.  Z kimś, kto nie czuje muzyki, nie mam żadnych punktów stycznych. (...) Ktoś niewrażliwy na muzykę cierpi na okropne kalectwo"
— Emil Cioran
Reposted frommerkaba merkaba viajointskurwysyn jointskurwysyn

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
Reposted frommerkaba merkaba viajointskurwysyn jointskurwysyn
3534 bea5
4577 0cb2
0434 7ec5
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
2049 c1f5 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
   
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
2514 86b7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
  for bad days and good days forever
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love

May 21 2018

8931 3d98
Reposted fromihuarraquax ihuarraquax viamaking-love making-love

May 16 2018

7883 de13 500
Beata Pawlikowska
Reposted fromshakeme shakeme viaover-land over-land
8789 b560 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
8786 b9f0
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
7909 66c7
Reposted frommerkaba merkaba viaover-land over-land
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl