Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

0616 09c0 500
Reposted fromkokosowas kokosowas viaszatanista szatanista
3182 6349
Reposted fromnfading nfading viamaking-love making-love
2959 849a
Reposted fromnfading nfading viasmutnazupa smutnazupa
Znajomości nie liczy się w latach czy miesiącach. Liczy się w ilości wymienionych słów, przepłakanych razem łez, minut spóźnienia, liczbie hermetycznych żartów, opróżnionych butelek, znaczących spojrzeń, przetańczonych piosenek, zjedzonych frytek, wypitych kaw...
Czas tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska

April 19 2017

2769 c52b
0671 ea00 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
3194 dabf 500
8498 19b8 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viajointskurwysyn jointskurwysyn
1347 245e
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viajointskurwysyn jointskurwysyn
7967 c440
3268 3099
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaover-land over-land
Mógłbyś być mężczyzną jej życia. Jedno słowo, jeden gest. Mógłbyś być płomieniem, utrzymującym ogień w jej sercu. Mógłbyś osuszać łzy radości i smutku. Mógłbyś dotykać i szanować. Mógłbyś być ponad wszystkim i pomimo wszystko. Mógłbyś kochać najszczerszą miłością.

Mógłbyś.
— Aneta Gulbicka
Reposted fromcytaty cytaty viazamknioczy zamknioczy
3388 f915
Nie było żadnych romantycznych kolacji, wyjazdów do kina czy teatru. Były spacery w deszczu bez parasola, po chodnikowych dziurach, parkowe wędrówki w towarzystwie komarów, pełne śmiechu chwile`po szkole `,wieczorne spotkania z rozdeptanymi ślimakami pod stopami oraz plac zabaw nocą przy blasku księżyca.Od tego się zaczęło coś wielkiego .
Reposted fromzenibyja zenibyja viazamknioczy zamknioczy
3884 321e 500
A World by Maximilian Lenz
Reposted fromNajada Najada viazamknioczy zamknioczy
4239 47bd 500
Reposted fromnervure nervure viazamknioczy zamknioczy
1138 f159
Reposted fromdrozdzi drozdzi viazamknioczy zamknioczy
4064 6834 500
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viazamknioczy zamknioczy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl